โรงภาพยนตร์ 25 นาฬิกา Shishashitsu 25-Ji Jiro Akagawa

ISBN:

Published: 2007

Paperback

208 pages


Description

โรงภาพยนตร์ 25 นาฬิกา Shishashitsu 25-Ji  by  Jiro Akagawa

โรงภาพยนตร์ 25 นาฬิกา Shishashitsu 25-Ji by Jiro Akagawa
2007 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 208 pages | ISBN: | 3.49 Mb

เปนเรืองวุนๆ ของชายหญิงสีคนทีเปิดบริษัทรับทำธุรกิจทุกประเภท ทังทีไมมีความรูความสามารถอะไรเปนพิเศษนอกจากความหนุมสาว ทังสีตองพบกับคำขอแปลกๆ จากลูกคา ไมวาจะเปนชวยไลผีใหดวยปกปองฉันจากฆาตกรทีชวยเปนภรรยาใหผมหนึงวันชวยสอนวิธีไมใหสัปหงกระหวางฟังโอเปรMoreเป็นเรื่องวุ่นๆ ของชายหญิงสี่คนที่เปิดบริษัทรับทำธุรกิจทุกประเภท ทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเป็นพิเศษนอกจากความหนุ่มสาว ทั้งสี่ต้องพบกับคำขอแปลกๆ จากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นช่วยไล่ผีให้ด้วยปกป้องฉันจากฆาตกรทีช่วยเป็นภรรยาให้ผมหนึ่งวันช่วยสอนวิธีไม่ให้สัปหงกระหว่างฟังโอเปร่า ฯลฯนี่คืออีกเบสต์เซลเลอร์แสนชวนหัวที่จะทำให้คุณหัวเราะไม่หยุดเรื่องราวแสนคลาสสิคที่จะทำให้คุณสัมผัสกับกลิ่นอายของภาพยนตร์ดังEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


qually.reader100mbooke.club

©2014-2015 | DMCA | Contact us